Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice
Nachádzate sa v:  Služby » Denné centrum

Z činnosti denného centra

10.10.2017

Štatút  Denného centra v MČ Košice – Šaca

  dopracovaný v zmysle pripomienok a návrhov poslancov MČ Košice – Šaca zo zasadnutia MZ MČ zo dňa 24.08.2010 a  komisií pri MZ MČ -  bytovej, sociálnej a zdravotnej Šaca zo dňa 07.09.2010 a  finančnej a správy majetku zo dňa 23.09.2010 )

 

 

 

 

Mestská časť Košice – Šaca v súlade s § 4 ods. 3 písm. p/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov      v y d á v a    :

 

 

Š T A T Ú T

 

DENNÉHO CENTRA

V MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – ŠACA

 

 

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

 

1.      Zriaďovateľ – Mestská časť Košice – Šaca zriadila a prevádzkuje Denné centrum seniorov (bývalý klub dôchodcov) a Denné centrum pre rodičov s dieťaťom a starých rodičov s vnukom/vnučkou (BZUČO) v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

 

2.      a/  Názov: Denné centrum pre seniorov

           Sídlo:   Železiarenská 7, 040 15 Košice – Šaca (bývalý klub dôchodcov)

 

b/  Názov: Denné centrum pre rodičov s dieťaťom a starých rodičov  s vnukom /

                  vnučkou – „BZUČO“

           Sídlo:   Mládežnícka č. 1 (v Spoločenskom dome), 040 15 Košice – Šaca

         

3.   a/  Právna forma: Denné centrum nemá právnu subjektivitu – je organizačnou jednotkou

                                    Miestneho úradu MČ Košice – Šaca a činnosť je napojená na rozpočet

                                    MČ.                                

b/  Forma sociálnej služby: Denné centrum – ambulantná forma

      c/  Registrácia : 04.02.2010 Košickým samosprávnym krajom

d/  Registračné číslo: 113/2010-OSV

e/  Rozsah poskytovanej služby: ambulantná forma – na neurčitý čas – denne  4hod.

 

4.      Prevádzku Denného centra v MČ Košice – Šaca  v úzkej spolupráci  so samosprávou Denného centra, zabezpečuje „správca - administratívny pracovník denného centra“ v stanovených prevádzkových hodinách, v zmysle pracovnej zmluvy resp. dohody o vykonaní práce uzatvorenej s MČ v súlade s platným Zákonníkom práce. MČ so správcom uzatvára dohodu o hmotnej zodpovednosti. Správcom Denného centra môže byť predseda samosprávy.

 

Čl. 2

Poslanie a predmet činnosti Denného centra

 

1.      Denné centrum nie je denným stacionárom podľa § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov - je miestom, kde Mestská časť Košice – Šaca vo svojich priestoroch zabezpečuje „Aktívny a zdravý život seniorov a rodičov s dieťaťom alebo starých rodičov s vnukom alebo vnučkou“  -  poskytuje sociálnu službu počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

 

2.      V Dennom centre sa najmä:

      a/  poskytuje sociálne poradenstvo v rozsahu minimálne jednej prednášky ročne,

      b/ zabezpečuje záujmová činnosť.

 

3.      Činnosť Denného centra má povzbudzovať občanov k aktivite, sebarealizácii, spájať ich so životom mesta, mestskej časti, prispievať k nadväzovaniu kontaktov medzi ľuďmi, vytváraniu pocitu spolupatričnosti a to najmä:

-          organizovaním podujatí a akcií pre členov denného centra,

-          organizovaním podujatí smerom k verejnosti v mestskej časti,

-          spoluprácou členov denného centra na príprave podujatí a akcií organizovaných mestskou časťou,

-          nadväzovaním a udržiavaním kontaktov s inými klubmi na území mestskej časti, mesta ale aj mimo územia mesta,

-          spoluprácou členov denného centra pri dobrovoľníckych aktivitách v prospech občanov mestskej časti, osamelých, seniorov a podobne,

-          zveľaďovanie a údržba denného centra a jeho okolia na základe dobrovoľnosti.

 

 

Čl. 3

Organizačná štruktúra Denného centra

 

1.      Orgánmi Denného centra sú:

       a/ výročná členská schôdza,

 b/ samospráva,

 c/ revízna komisia.

 

2.      Výročná členská schôdza:

-          je najvyšším orgánom Denného centra,

-          hodnotí činnosť Denného centra,

-          schvaľuje plán činnosti Denného centra,

-          rozhoduje o výške členského príspevku na príslušný kalendárny rok,

-          volí samosprávu a revíznu komisiu Denného centra na obdobie 1 roka,

-          je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

 

3.      Samospráva Denného centra:

       a/  volí (verejne alebo tajne) zo svojho stredu predsedu a podpredsedu samosprávy na

              obdobie 4 rokov,

       b/   riadi a kontroluje plnenie plánu činnosti Denného centra,

         c/   podieľa sa na zabezpečovaní plánovaných akcií Denného centra - spolupracuje so

   správcom Denného centra,

         d/   počet členov samosprávy je nepárny, minimálne 3 členovia – maximálne 9 členov,

         e/   funkcia v samospráve je dobrovoľná – Denné centrum funguje na princípe

  svojpomoci,

         f/   samosprávu Denného centra vedie predseda, ktorý:

  - koordinuje činnosť samosprávy,

  - zvoláva samosprávu Denného centra minimálne jedenkrát za dva mesiace,

  - zvoláva výročnú členskú schôdzu Denného centra najneskôr do 31. marca

    príslušné roka, 

  - zodpovedá za plnenie plánu činnosti a finančné hospodárenie Denného centra,

  - zastupuje Denné centrum navonok a podpisuje všetky písomnosti Denného centra,

  - spolupracuje so starostom mestskej časti a miestnym zastupiteľstvom,

  - spolupracuje s MÚMČ prostredníctvom príslušného oddelenia,

  - zodpovedá za poriadok v priestoroch Denného centra,

  - počas jeho neprítomnosti je zastupovaný podpredsedom.

       

4.      Revízna komisia:

-          schádza sa podľa potreby, minimálne jedenkrát ročne,

-          kontroluje výber členských  príspevkov,

-          má právo nahliadnuť do všetkých dokladov týkajúcich sa hospodárenia v Dennom centre,

-          o svojej činnosti  predkladá správu výročnej členskej schôdzi,

-          má 3 členov.

 

Čl. 4

Vnútorný režim denného centra

 

1.       Vstupovať do priestorov Denného centra, využívať výhody Denného centra a zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných v Dennom centre môžu len členovia Denného centra.

 

2.       Členstvo v Dennom centre je dobrovoľné. Členom sa môže stať fyzická osoba:ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou,  ktorá     má trvalý pobyt v MČ Košice – Šaca a uhradila členský príspevok schválený výročnou schôdzou členov denného centra (samostatne pre každé Denné centrum).

 

3.       O výške členského príspevku rozhoduje výročná schôdza členov Denného centra.

 

4.       Príjem z členských príspevkov slúži na krytie časti nákladov spojených s činnosťou Denného centra. 

 

5.       Splatnosť členského príspevku je do 31.3. v príslušnom roku.

 

6.       Členstvo v Dennom centre zaniká:

-          dobrovoľným vystúpením,

-          nezaplatením členského príspevku v stanovenej lehote,

-          odhlásením sa z trvalého pobytu v MČ Košice – Šaca,

-          úmrtím.

Čl. 5

Hospodárenie Denného centra

 

         Financovanie denného centra je možné len v rámci schváleného rozpočtu MČ Košice – Šaca a v rámci prijatých členských príspevkov od členov.

 

1.      Z rozpočtovanej čiastky, ktorú mestská časť vo svojom rozpočte vyčlenila pre denné centrum sa uhrádzajú najmä:

-          náklady spojené s prevádzkou a údržbou objektu Denného centra,

-          odmeny za správu a upratovanie Denného centra,

-          náklady na nákup materiálu potrebného pre činnosť denného centra,

-          náklady na dennú tlač a časopisy,

-          telekomunikačné náklady,

-          náklady spojené s organizovaním kultúrnych, spoločenských, športových, poradenských, vzdelávacích a rekreačných akcií pre členov denného centra.

 

2.      Rozpočtované prostriedky sa môžu použiť na úhradu 100 % cestovných, prepravných a súvisiacich výdavkov spojených s organizovaním zájazdov a rekreácii, najviac však do výšky rozpočtovanej čiastky. Zoznam účastníkov zájazdu opatrený podpisom predsedu samosprávy sa predloží pri vyúčtovaní výdavkov finančnému oddeleniu MÚMČ.

 

3.      Na krytie časti nákladov spojených s činnosťou Denného centra slúži príjem z členských príspevkov.

Čl. 6

Osobitné ustanovenia

 

1.      Na činnosť a prevádzku Denného centra sa vzťahujú interné normy MČ Košice – Šaca.

 

2.      Prevádzkovú dobu Denného centra stanoví samospráva denného centra v rozsahu 5 dní v týždni po 4 hodiny denne.

 

3.      Prevádzkovú dobu schvaľuje starosta MČ Košice – Šaca na základe predloženého plánu činnosti Denného centra.

 

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

        1.     Štatút Denného centra bol schválený dňa  11.10.2010  uznesením miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Šaca .

 

 2.     Štatút Denného centra nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia.

 

 

 

Košice – Šaca:   15.10.2010                               Rudolf    R e š t e i, v. r.

                                                                            starosta MČ Košice - Šaca

19. január, nedeľa
Drahomíra

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*