Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice
Nachádzate sa v:  Služby » Komunitné centrum

V roku 2011 začalo pracovať Komunitné centrum

15.12.2011

V apríli 2011 sa konalo slávnostné otvorenie komunitného centra v Mestskej časti Košice-Šaca. Vznik komunitného centra považujeme za kľúčový krok k sociálnej integrácii rómskej menšiny, ktorá v tejto lokalite tvorí približne jednu tretinu obyvateľstva.

Tento projekt pod názvom „Šanca pre Rómov“ je unikátny, keďže vznikol v rámci medzisektorovej spolupráce medzi Roma Education Fund, spoločnosťou U.S. Steel Košice, miestnou samosprávou Košice-Šaca a Občianskym združením ETP Slovensko. Ďalšími partnermi, ktorí tento projekt finančne podporujú sú Nadácia otvorenej spoločnosti, Habitat for Humanity International, Veľvyslanectvo Veľkej Británie a Severného Írska v SR, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR, Veľvyslanectvo USA v SR a Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní.

Tradičné riešenia sú odsúdené na neúspech. Vyžadujú sa nové prístupy, ktoré zaobchádzajú s ľuďmi nie ako s obeťami, ale považujú ich za rovnocenných účastníkov a riešiteľov problémov, ktorí sú zodpovední voči sebe, svojej rodine a komunite.

Projektom ETP Slovensko napĺňa svoj dlhodobý cieľ - komplexne pristupovať k riešeniu generačnej chudoby v znevýhodnených a marginalizovaných komunitách a vytvárať tak podmienky pre dlhodobú zmenu a udržateľnosť aktivít a intervencií.

V tomto komunitnom centre bude ETP Slovensko poskytovať komplexné integrované služby v štyroch oblastiach zamestnanosť, bývanie, vzdelávanie a zdravie a obyvateľom rómskej komunity vytvárať príležitosti na integráciu. Projekt podporuje zmenu vytváraním pomyselných mostov medzi odborníkmi a komunitami a napomáha rozvíjať ľudský, sociálny a ekonomický kapitál obyvateľov znevýhodnených regiónov Slovenska.

Cieľovou skupinou projektu sú rodiny a jednotlivci zažívajúci generačnú chudobu, prevažne z rómskej menšiny. Projekt poskytne podporu a služby aj Nerómom, ktorí žijú v generačnej chudobe.

Má tieto inovatívne prvky:

  • Realizuje sa v spolupráci s najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku spoločnosťou U.S. Steel Košice
  • Realizuje sa v komunitnom centre, ktoré poskytuje komplexné služby v rozsahu, ktorý je na Slovensku veľmi zriedkavý
  • Obsahuje prístup "od kolísky po hrob", t.j. prácu so všetkými vekovými kategóriami obyvateľov
  • Stavia na existujúcich efektívnych partnerstvách všetkých sektorov vybudovaných v danej lokalite
  • Miestni komunitní/terénni sociálni pracovníci, iní odborníci a laické osoby budú vyškolení za školiteľov rozmanitých  vzdelávacích aktivít, čím sa zabezpečí udržateľnosť výsledkov
  • Zdôrazňuje sa sociálna mobilizácia, rozvíjanie životných zručností a osobnej zodpovednosti jednotlivcov
  • Podporujú sa komplexné integrované lokálne riešenia zabezpečujúce sociálnu solidaritu.

ETP Slovensko získalo v roku 2009 ocenenie Gypsy Spirit za „komplexnú, vysoko odbornú a autentickú prácu a služby znevýhodneným a marginalizovaným skupinám obyvateľstva, za boj s chudobou a sociálnym vylúčením na Slovensku s osobitným zreteľom na Rómov v segregovaných osadách. Za uplatňovanie konceptu sociálnej mobilizácie, ktorý povzbudzuje k vzájomnej pomoci a podpore, konkrétne za vytváranie a spoluvytváranie dočasných pracovných príležitostí a trvalých pracovných miest“ (http://www.gypsyspirit.eu/aktuality.html).

Prácu ETP Slovensko ocenilo aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zaradením projektu TVOJ SPIŠ II medzi Príklady dobrej praxe projektov podporených z ESF (http://www.esf.gov.sk/documents/Prirucka_dobrej_praxe-web.pdf).

Slávka Mačáková

18. november, pondelok
Eugen

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Trenujeme
*