Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice
Nachádzate sa v:  Miestny úrad » Úradná tabuľa

POZOR!!! Prijatie veterinárnych opatrení na kontrolu chorôb zvierat - Výzva

22.04.2017

VÝZVA NA PRIJATIE VETERINÁRNYCH OPATRENÍ NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT

 

V súvislosti s nariadenými opatreniamiRegionálnej veterinárnej a potravinovej správy
Košice – mesto (ďalej len RVPS Košice – mesto) spojených so zistením a potvrdením choroby – vtáčej chrípky, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí, v ktorej ochrannom pásme sa nachádza katastrálne územie Košice - Šaca, s ohniskom nákazy v obci Čečejovce,

 

VYZÝVAME

 

všetkých vlastníkov chovov hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí
v Mestskej časti Košice – Šaca,

 

k bezodkladnému prijatiu týchto opatrení:

 

1. Vykonať písomné hlásenie o chove hydiny a vtákov chovaných v zajatí v MČ Košice – Šaca na Miestny úrad Mestskej časti Košice – Šaca, Železiarenská č. 9, 040 15  Košice – Šaca, v dňoch 24.4.2017, najneskôr však 25.4.2017 v čase od 7.30 do 16:00 hod. (Vzor hlásenia je uvedený v prílohe).

2. Zabezpečiť umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.

3. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:

a. dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,

b. zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),

c. voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,

d. bezodkladne oznámiť na RVPS Košice – mesto (tel. 055/7961811, 0915694010, 0911888267) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

- pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,

- pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dni,

- týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,

- akýkoľvek klinický prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.

4. Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šírenia moru hydiny každej osobe, ktorá do chovu vstúpi alebo odíde.

 

 

Zároveň sa

ZAKAZUJE

 

1. Akýkoľvek presun živej a zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva v MČ Košice – Šaca

2. Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Košice – mesto. (netýka sa domácich zvierat triedy cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a nemajú prístup do klietok alebo na miesta, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží).

3. Vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou, hnojom a kalom z chovov v MČ Košice – Šaca bez povolenia RVPS Košice – mesto).

4. Konanie trhov, výstav a iné zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov v MČ Košice – Šaca.

 

Tieto opatrenia platia od ich vydania až do odvolania.

 

Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti s udelením sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

 

 

                                                                

Dňa 21.4.2017                      Ing. Daniel Petrík, starosta MČ Košice - Šaca

18. november, pondelok
Eugen

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Trenujeme
*