Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice
Nachádzate sa v:  Miestny úrad » Prednosta

Prednosta miestneho úradu

16.12.2011

Ing. PETER ŠVEDA

tel.:    055/7260817
mob.: 0918 100 290
prednosta@saca.sk
saca@saca.sk
 

1. posch. č.dverí: 17

 

Pracovná charakteristika: 

koordinovanie, kontrola a vykonávanie verejnej správy na miestnom úrade MČ Košice-Šaca

 

Pracovná náplň:

 • priamo odborne riadi v rámci svojej zodpovednosti a právomoci všetky oddelenia a ich vedúcich, ktoré sú v platnej organizačnej štruktúre MÚ MĆ Košice-Šaca vrátane zamestnancov referátov investičnej činnosti a stavebného poriadku MÚ a správy bytov a nebytových priestorov MÚ
 • vyhotovuje odborné podklady pre Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Šaca
 • zúčastňuje sa ako prizvaný na zasadnutiach MZ MČ Košice-Šaca v zmysle platného rokovacieho poriadku  MZ MČ a podpisujete spolu so starostom zápisnice so zasadnutia MZ
 • koordinuje odbornú a metodickú činnosť v riadenom úseku
 • vykonáva spracúvanie materiálov a stanovísk zásadného významu v riadenej oblasti
 • poskytuje súčinnosť kontrolným orgánom pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií v súlade so zákonom č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • dodržiava platné právne predpisy v SR a všeobecné záväzné nariadenia
 • spolupracuje s Redakčnou radou MÚ MČ pri vydávaní Šačanských novinečiek
 • sleduje a využíva grantové schémy a iné možnosti pre získanie dodatočných zdrojov pre udržanie, rozvoj  a potrebné služby v MČ Košice-Šaca
 • riadi sa pokynmi starostu MČ Košice-Šaca a plní úlohy v zmysle Organizačného poriadku MČ Košice-Šaca
   
16. január, streda
Kristína

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*