Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice

Osvedčovanie podpisov a listín

27.10.2011

Osvedčovanie podpisov na listinách

Osvedčovanie listín

Osvedčovanie podpisov na žiadosti o výpis a odpis z registra trestov

 

Vykonávajú pracovníčky matričného úradu.

 

 

 

Osvedčovanie podpisov na listinách                         

K vybaveniu potrebujete:

 •   platný občiansky preukaz
 •   listinu na ktorej je potrebné osvedčiť podpis

Poplatok:   2,00 €  za každý podpis                                            

                    

                   

 

Lehota na vybavenie: na počkanie

Upozornenie:

 • neosvedčujú sa podpisy na listinách, ktoré budú použité v zahraničí a ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
 • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu
 • osvedčovanie podpisu mimo budovy Mestskej časti Košice-Šaca sa vykonáva po dohode so   zodpovedným pracovníkom

Zákonná úprava: § 4 ods. 2 a 3 § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách  obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov

Prílohy:

Čestné vyhlásenie

Splnomocnenie

 

 

 

 

Osvedčovanie listín                                   

K vybaveniu potrebujete:

 •    platný občiansky preukaz
 •    listinu, ktorú je potrebné osvedčiť – originál + fotokópiu listiny

Poplatok: 2,00 €  za jednu stranu originálu slovenského textu

                  3,00 €  za jednu stranu originálu českého textu

Sadzobník správnych poplatkov, I. časť, položka 2, písm. b)

Lehota na vybavenie:  na počkanie

Upozornenie:

 • neosvedčujú sa listiny, ktoré budú použité v zahraničí
 • neosvedčujú sa odpisy alebo výpisy zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (listy vlastníctva), mapy, geometrické plány, občianske preukazy, vojenské preukazy, služobné preukazy a obdobné preukazy
 • listiny, ktoré sú napísané v inom ako štátnom jazyku - to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
 • listiny s reliéfnou pečaťou

Zákonná úprava: § 4 ods. 1 a 4 § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách   obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov

 

Osvedčovanie podpisov na žiadosti o výpis a odpis z registra trestov                               

 

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz
 • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčení podpisu
 • k žiadosti o odpis z registra trestov musí oprávnená osoba, uchádzač a zamestnanec bezpečnostnej služby alebo technickej služby, priložiť potvrdenie, že je zamestnancom, resp. uchádzačom o zamestnanie v SBS alebo TS
 • žiadosť (vydáva matrika)

Poplatok:  2,00 €  + kolok v hodnote 3,00 €

Sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 3, písm. c)

Lehota na vybavenie: osvedčenie podpisu na žiadosti na počkanie + lehota GP SR

Zákonná úprava: § 10 ods. 3 a § 13 zákona NR SR č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

17. november, nedeľa
Klaudia

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Trenujeme
*