Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice

Oddelenie vnútornej správy MÚ MČ Košice-Šaca

25.10.2011

V rámci platnej organizačnej štruktúry MÚ MČ Košice-Šaca figuruje oddelenie vnútornej správy so širokou oblasťou svojej pôsobnosti.

 

JUDr. MIRIAM VARGOVÁ

Vedúca Oddelenia vnútornej správy

t. č. : 055/7260818        

1. posch. č. dverí 15

miriam.vargova@saca.sk

 

 • koordinujete a kontrolujete činnosť samostatných odborných referátov oddelenia vnútornej správy – v rámci schválenej Organizačnej štruktúry Mestskej časti Košice-Šaca
 • koordinujete a kontrolujete výkon pridelenej agendy referenta na odbore poľnohospodárstvo, doprava, obchod, služby, byty, školstvo, sociálne veci a zdravotníctvo v zmysle platných právnych predpisov
 • koordinujete a kontrolujete výkon pridelenej agendy referenta pre kultúru a šport v zmysle platných právnych predpisov
 • koordinujete činnosť Matričného úradu, ktorú vedie obec  podľa §4 zákona č.154/1994Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • koordinujete a kontrolujete výkon agendy evidencie obyvateľstva v súlade s platnými právnymi predpismi a dožiadaniami od príslušných orgánov
 • koordinujete a kontrolujete činnosť organizačného zamestnanca, prevádzkového zamestnanca
 • prejednávate susedské spory v zmysle Občianskeho zákonníka
 • vyhotovujete a pripomienkujete zmluvy pre MČ Košice-Šaca
 • prejednávate priestupky proti verejnému poriadku v prípade nesplnenia poplatkovej povinnosti v zmysle účinných VZN
 • zabezpečujete styk MČ Košice-Šaca s orgánmi štátnej správy SR a zabezpečujete agendu výkonu volebného práva v rámci ústavného práva SR
 • vyhotovujete odborné podklady pre Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Šaca
 • zúčastňujete sa ako prizvaná na zasadnutiach MZ MČ Košice-Šaca v zmysle platného rokovacieho poriadku  MZ MČ
 • pripravujete podklady a odborné vyjadrenia pre starostu MČ Košice-Šaca
 • pripravujete odborné články ako členka redakčnej rady do mesačníka ,,Šačanské novinečky“
 • prejednávate priestupky proti verejnému poriadku v prípade nesplnenia poplatkovej povinnosti v zmysle platných VZN
 •  pripravujete návrhy nových znení VZN
 • vybavujete žiadosti a dožiadania občanov pridelené na vybavenie starostom MČ týkajúce sa agendy na oddelení vnútornej správy
 • zúčastňujete sa porád vedenia MČ
 • vyhotovujete pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce v zmysle platných právnych predpisov na základe pokynov starostu MČ
 • likvidujete fakturácie za  oddelenie vnútornej správy v zmysle obehu účtovných dokladov na  oddelení vnútornej správy a kontrolujete čerpanie jednotlivých položiek schválených MZ MČ
 • pri výkone svojich činností postupuje v zmysle zákona č.71/1967Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • poskytujete informácie podľa zákona č.211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 • plníte ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou miestnej samosprávy na oddelení vnútornej správy
 • riadite sa pokynmi prednostu a starostu MČ Košice-Šaca.

 

MAGDALÉNA KOLODŽEJOVÁ

referent pre poľnohospodárstvo, dopravu, obchod, služby, školstvo, sociálne veci a zdravotníctvo

t. č. : 055/7260815

1. posch. č. dverí 11

magdalena.kolodzejova@saca.sk

 

 • vybavuje žiadosti v daných oblastiach, spolupracuje pri výkone správy predškolských zariadení – dotácie pre detí v hmotnej núdzi,
 • eviduje žiadosti o jednorázovú dávku sociálnej pomoci,
 • spolupracuje s dôchodcami pri zabezpečovaní stravovania v stravovacích zariadeniach a pripravuje podklady pre ich vyúčtovanie,
 • vedie evidenciu hrobných miest a urnových schránok  /na základe NZ/ a kontroluje úhrady za prenájom hrobných miest na cintorínoch v MČ Košice-Šaca,
 • vydáva rybárske lístky pre obyvateľov MČ Košice-Šaca a vedie ich evidenciu, vedie evidenciu psov v MČ, vydáva povolenia na držanie psov v obytných domoch vrátane evidenčných známok,
 • pripravuje vyjadrenia starostu k dopravnému značeniu a povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v MČ, atď.

 

Mgr. JANKA JAŠŠOVÁ

referent pre kultúru a šport 

t.č.: 055/7260816

1. posch. č. dverí 18

janka.jassova@saca.sk

 

 • zabezpečuje údržbu a vykonáva správu kultúrnych zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce, zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok,
 • utvára podmienky na kultúru a osvetovú činnosť a záujmovú umeleckú činnosť v MČ Košice-Šaca,
 • prijíma oznámenia usporiadateľov o zámere usporiadať podujatie vrátane diskoték,
 • zabezpečuje vedenie kroniky obce, pripravuje vernisáže, výstavy v MČ, zabezpečuje pozvánky na jednotlivé kultúrne podujatia v MČ Košice-Šaca, odovzdáva do správy pri nahlásených akciách ( oslava jubileií, kary atď.) jednotlivé kultúrne zariadenia,
 • organizuje letné a zimné prímestské tábory so spracovaním ich kompletného programu, pripravuje odborné podklady a vykonáva korekciu textov pri vydávaní mesačníka - Šačanské novinečky,
 • samostatne organizuje športové podujatia v MČ Košice-Šaca, zabezpečuje pozvánky na jednotlivé športové podujatia atď.

 

MÁRIA HUTNÍKOVÁ

referent PaM, evidencia  majetku

tel.: 055/72 608 22

e-mail: maria.hutnikova@saca.sk

prízemie  č. dverí  6

 

 • komplexne zabezpečujete mzdovú agendu zamestnancov MČ vrátane zamestnancov zamestnaných na základe zmlúv s inými dodávateľskými zamestnávateľmi a vrátane zamestnancov pracujúcich na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru , starostu,  poslancov MČ Košice – Šaca a miestneho kontrolóra MČ Košice-Šaca,  
 • pripravujete podklady pre vydanie rozhodnutia o plate zamestnanca a zodpovedáte za spracovanie podkladov pre vydanie rozhodnutia o plate zamestnanca pri zmene podmienok v zmysle platných právnych predpisov,
 • vediete mzdové listy zamestnancov a evidenčné listy dôchodkového poistenia,
 • predkladáte prehľady o zrazenej dani na príslušný Daňový úrad,
 • spracovávate a predkladáte mesačné výkazy poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne,
 • spracovávate a predkladáte mesačné výkazy preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zdravotným poisťovniam,
 • realizujete agendu ročného zúčtovania dane z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti,
 • vyhotovujete štvrťročné výkazy o práci a ročný výkaz o práci pre potreby Štatistického úradu SR,
 • vediete evidenciu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,
 • štvrťročne realizujete štatistické zisťovanie o cene práce,
 • vediete evidenciu pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovných pomerov,
 • v súvislosti s vykonávaním prác na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru spolupracujete s príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • vydávate potvrdenia o čistom príjme na RP, potvrdenia o hrubom príjme pre všetkých zamestnancov MČ Košice – Šaca,
 • vyhotovujete doklad - zápočet rokov pri skončení pracovného pomeru,
 • vediete evidenčný stav zamestnancov na materskej a rodičovskej dovolenke,
 • vykonávate výpočet náhrady miezd pri dočasnej PN zamestnancov MČ, zabezpečujete zasielanie dokladov, potrebných pre výplatu dávok nemocenského poistenia zamestnancom MČ, Sociálnej poisťovni,
 • zodpovedáte za evidenciu majetku MČ Košice - Šaca a majetku zvereného do správy MĆ Košice - Šaca, ktorú evidujete po predložení všetkých relevantných dokladov zodpovednými zamestnancami MČ Košice-Šaca a ktorú pravidelne aktualizujete v zmysle platnej legislatívy a prijatých VZN MČ Košice - Šaca a VZN mesta Košice,
 • na základe pokynu zamestnávateľa vyhotovujete kompletný zoznam evidovaného majetku pre účely uzatvárania poistných zmlúv a vediete evidenciu týchto zmlúv,
 • zabezpečujete vykonanie ročnej inventarizácie majetku a záväzkov MČ a porovnanie zistených stavov s účtovnou evidenciou,
 • zabezpečujete vypracovanie súhrnnej správy o vykonaní inventarizácie MČ Košice – Šaca,
 • zabezpečujete úlohy vyplývajúce zo zákona č.211/2000Z.z. a vnútorných predpisov a nariadení MČ, pripravujete podklady pre rozhodnutia starostu MČ na úseku prístupu k informáciám,
 • zabezpečujete predkladanie vyúčtovania odvodov regulatívov z majetku mesta, zvereného do správy MČ, mestu Košice,
 • zabezpečujete hospodárenie so sociálnym fondom, vrátane mesačných výpočtov a odvodov prídelu zo mzdového fondu,
 • štvrťročne spracovávate a predkladáte štvrťročný výkaz o práci v školstve – Materská škola, školská jedáleň pri MŠ,
 • zabezpečujete nákup, evidenciu a výdaj stravných lístkov zamestnancom MČ a elektronických stravných lístkov zamestnancom zamestnaným na základe zmlúv s inými dodávateľskými zamestnávateľmi,
 • zabezpečujete výpočet a odvod príspevku na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu,
 • spracovávate mesačný prehľad o vydaných stravných lístkoch, slúžiaci ako podklad pre realizáciu ich úhrady formou zrážky zo mzdy a odovzdávate ho príslušnému zamestnancovi, 
 • riadite sa pokynmi vedúcej  oddelenia finančného a evidencie majetku, prednostu MÚ a starostu MČ Košice – Šaca.

 

ZUZANA FRANKOVÁ 

organizačný zamestnanec

t.č.: 055/7260811

1. posch. č. dverí 12

 

 • upratovanie priestorov Miestneho úradu mestskej časti, kultúrnych zariadení a trhoviska,
 • odnášanie pošty, donášanie pošty, roznášanie úradnej pošty v rámci mestskej časti
 • vyberanie trhových poplatkov na trhovisku
 • odovzdávanie inventára kultúrnych zariadení za účelom prenájmu na rôzne podujatia kultúrneho a iného charakteru (schôdze, kary, rodinné oslavy a pod.).

 

MÁRIA KENDEREŠOVÁ

upratovačka

tel.: 055/7260811

1. posch.  č. dverí 12

 

 • upratovanie priestorov Miestneho úradu mestskej časti, kultúrnych zariadení a trhoviska, odnášanie pošty, donášanie pošty, roznášanie úradnej pošty v rámci mestskej časti, vyberanie trhových poplatkov na trhovisku, odovzdávanie inventára kultúrnych zariadení za účelom prenájmu na rôzne podujatia kultúrneho a iného charakteru (schôdze, kary, rodinné oslavy a pod.)

 

KATARÍNA VARGOVÁ

prevádzkový zamestnanec domov smútku, pohrebísk a detských parkov

t.č.:  7260815

 

 • spravovanie Domov smútku a pohrebísk v MČ Košice-Šaca, vrátane udržiavania čistoty a poriadku v Domoch smútku a okolí
 • asistencia pri pohreboch organizovaných v MČ Košice-Šaca
 • výkon povinností správcu pohrebiska v súlade s prevádzkovým poriadkom pohrebísk MČ Košice-Šaca
 • správa detských parkov vrátane udržiavania ich čistoty
 • odomykanie a zamykanie detského parku Medulík v letných mesiacoch

 

MATRIČNÝ ÚRAD A EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

 

Matričnú agendu vedú a zabezpečujú pracovníčky na základe štátnej skúšky o odbornej spôsobilosti na vedenie matrík v zmysle zákona  č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov s aplikáciou zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku, zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a ďalších zákonov a medzinárodných zmlúv a evidenciu pobytu občanov v zmysle zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Zápis do osobitnej matriky                                  

Do osobitnej matriky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa zapisujú narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu. Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Informácie o príslušných legalizačných doložkách na matričných dokladoch a platných medzinárodných zmluvách na úseku matrík Vám podajú pracovníci matričného úradu. Matričný úrad vybavuje žiadosti občanov len s trvalým pobytom v obvode matričného úradu Košice-Šaca.

Osobitná matrika patrí pod Ministerstvo vnútra SR, tu nájdete podrobnejšie informácie a tlačivá potrebné k zápisu narodenia, sobáša alebo úmrtia v zahraničí: http://www.minv.sk/?osobitna-matrika

 

Vydanie duplikátu matričného dokladu

-rodného, sobášneho alebo úmrtného listu                           

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz

Poplatok: 1,50 € za jeden matričný doklad
Sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 2, písm. a) 

Lehota na vybavenie: na počkanie

Upozornenie:

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám uvedeným v zákone.
 

Zákonná úprava: § 18 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov

 

ZLATICA FABOVÁ

Matrikárka

Rodná matrika a evidencia obyvateľstva

t.č.: 055/7260827 

1. posch. č. dverí:  9/B
zlatica.fabova@saca.sk
matrikarodna@saca.sk
 

Mgr. ĽUDMILA SEMANIKOVÁ

Matrikárka

Sobášna matrika, osvedčovanie listín a podpisov

t.č.:  055/7260828 

1. posch. č. dverí: 9/A
ludmila.semanikova@saca.sk
matrikasobasna@saca.sk

OĽGA ŠIRKOVÁ

Matrikárka

Úmrtná matrika, osvedčovanie listín a podpisov

t.č.: 055/7260820 

1. posch. č. dverí:  9/C
olga.sirkova@saca.sk
matrikaumrtna@saca.sk

Matričný úrad a evidencia obyvateľstva

 • vedie štátnu evidenciu o osobnom stave fyzických osôb  na území matričného obvodu Košice-Šaca
 • vydáva rodné listy, sobášne listy a úmrtné listy
 • vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám a    úradom uvedeným v zákone o matrikách
 • plní oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných v matrike voči štátnym orgánom, obciam a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch
 • vedie zbierky listín jednotlivých matrík a vyhotovuje matričné knihy
 • zabezpečuje prípravu a výkon obradu uzatvárania manželstva pred Matričný úradom Košice-Šaca
 • vyberá správne poplatky spojené s vydávaním matričných dokladov
 • preberá žiadosti na zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine do Osobitnej matriky MV SR v Bratislave
 • vedie  evidenciu obyvateľov
 • osvedčuje listiny a podpisy na listinách
13. december, piatok
Lucia

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*