MATRIČNÝ ÚRAD A EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

13.01.2012

Matričnú agendu vedú a zabezpečujú pracovníčky na základe štátnej skúšky o odbornej spôsobilosti na vedenie matrík v zmysle zákona  č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov s aplikáciou zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku, zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a ďalších zákonov a medzinárodných zmlúv a evidenciu pobytu občanov v zmysle zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Zápis do osobitnej matriky                                  

Do osobitnej matriky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa zapisujú narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu. Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Informácie o príslušných legalizačných doložkách na matričných dokladoch a platných medzinárodných zmluvách na úseku matrík Vám podajú pracovníci matričného úradu. Matričný úrad vybavuje žiadosti občanov len s trvalým pobytom v obvode matričného úradu Košice-Šaca.

Osobitná matrika patrí pod Ministerstvo vnútra SR, tu nájdete podrobnejšie informácie a tlačivá potrebné k zápisu narodenia, sobáša alebo úmrtia v zahraničí: http://www.minv.sk/?osobitna-matrika

 

Vydanie duplikátu matričného dokladu

-rodného, sobášneho alebo úmrtného listu                           

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz

Poplatok: 5,00  € za jeden matričný doklad
Sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 2, písm. a) 

Lehota na vybavenie: na počkanie

Upozornenie:

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám uvedeným v zákone.
 

Zákonná úprava: § 18 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov

 

ZLATICA FABOVÁ

Matrikárka

Rodná matrika a evidencia obyvateľstva

t.č.: 055/7260827,  č. dverí:  9/B
zlatica.fabova@saca.sk
matrikarodna@saca.sk
 

Mgr. ĽUDMILA SEMANIKOVÁ

Matrikárka

Sobášna matrika, osvedčovanie listín a podpisov

t.č.:  055/7260828, 055/7260828

č. dverí: 9/A
ludmila.semanikova@saca.sk
matrikasobasna@saca.sk

OĽGA ŠIRKOVÁ

Matrikárka

Úmrtná matrika, osvedčovanie listín a podpisov

t.č.: 055/7260820,  č. dverí:  9/C
olga.sirkova@saca.sk
matrikaumrtna@saca.sk

Matričný úrad a evidencia obyvateľstva

  • vedie štátnu evidenciu o osobnom stave fyzických osôb  na území matričného obvodu Košice-Šaca
  • vydáva rodné listy, sobášne listy a úmrtné listy
  • vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám a    úradom uvedeným v zákone o matrikách
  • plní oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných v matrike voči štátnym orgánom, obciam a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch
  • vedie zbierky listín jednotlivých matrík a vyhotovuje matričné knihy
  • zabezpečuje prípravu a výkon obradu uzatvárania manželstva pred Matričný úradom Košice-Šaca
  • vyberá správne poplatky spojené s vydávaním matričných dokladov
  • preberá žiadosti na zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine do Osobitnej matriky MV SR v Bratislave
  • vedie  evidenciu obyvateľov
  • osvedčuje listiny a podpisy na listinách
13. december, piatok
Lucia

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*