Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice
Nachádzate sa v:  Mestská časť

Charakteristika mestskej časti

14.02.2012

Vitajte na webovej stránke samosprávy Mestskej časti Košice-Šaca, jednej z 22 mestských častí v rámci mesta Košíc, ktorá bola zriadená zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, nadväzujúc na ústavu SR a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v rámci ktorých spĺňa všetky atribúty obce.

MČ Košice-Šaca je samostatným územným a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorá združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Zároveň je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Z toho vyplýva, že je teda samostatnou verejnoprávnou korporáciou založenou na územnom princípe a jej osobným základom sú osoby s trvalým pobytom na území MČ Košice-Šaca, ktoré sa zúčastňujú na samospráve, pričom majú právo najmä voliť orgány samosprávy a byť volení do takéhoto orgánu, hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja MČ Košice-Šaca (miestne referendum), zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov MČ Košice-Šaca a vyjadrovať na nich svoj názor, zúčastňovať sa na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva, obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány MČ Košice-Šaca a iné.

MČ Košice-Šaca ako právnická osoba vystupuje v právnych vzťahoch vo vlastnom mene a zároveň nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Jej orgánmi sú starosta MČ a Miestne zastupiteľstvo.

Výkonným orgánom starostu MČ a Miestneho zastupiteľstva MČ, ako aj orgánov zriadených Miestnym zastupiteľstvom MČ je Miestny úrad, ktorého prácu organizuje prednosta.

Úlohy vnútornej kontroly v MČ plní miestny kontrolór, ktorého volí  (a odvoláva)  Miestne zastupiteľstvo na obdobie 6 rokov a je zamestnancom MČ.

 

 

ZEMEPISNÁ POLOHA A ŠIRŠIE ÚZEMNÉ VZŤAHY

 

Mestská časť Košice – Šaca leží na rovinatom území vo výške 256 m. n. m v Košickej kotline, ktorá je zo severu ohraničená výbežkami Slovenského rudohoria, časť Volovské vrchy. Je situovaná asi 15 km juhozápadne od Košíc. Cez mestskú časť preteká potok Ida, ktorý sa vlieva do Bodvy.

Šaca vznikla územným spojením dvoch pôvodných obcí Šaca a Buzinka. Výhoda jej polohy spočíva v tom, že leží na významnom komunikačnom ťahu, ceste I/50, v trase Košice – Bratislava. V jej tesnej blízkosti sa na južnej strane (vo vzdiale­nosti cca 1 km) nachádza hutnícky gigant U.S.Steel Košice, s.r.o.

 

Trvale bývajúce obyvateľstvo na území Šace k 31.12.2011

5458 obyvateľov,  z toho 2754 žien

 

Trvale obývané domy spolu - 600

z toho rodinné domy - 510, trvale obývané byty - 628

 

 

PREZENTAČNÉ VIDEO

o mestskej časti Košice - Šaca nájdete na adrese:

 

http://www.abov.eu.sk/kosicesaca/sk/video.html

13. december, piatok
Lucia

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*