Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice

Referát správy bytov a nebytových priestorov

22.12.2011

JUDr. IRENA DUBÍKOVÁ

referent pre právnu agendu bytov a nebytových priestorov

tel.: 055-72 608 19, 0903907945

bytove@saca.sk

irena.dubikova@saca.sk

prízemie  č. dverí  3

 

 •  vyhotovujete odborné podklady pre Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Šaca
 •  vyhotovujete zmluvy o nájme všetkých spravovaných bytov a nebytových priestorov v MČ Košice-Šaca
 •  pripravujete podklady a odborné vyjadrenia pre starostu MČ Košice-Šaca v oblasti správy bytov a nebytových priestorov
 •  pripravujete odborné informatívne články do mesačníka ,,Šačanské novinečky“
 •  pripravujete návrhy nových znení VZN v oblasti správy bytov a  nebytových priestorov
 •  vybavujete žiadosti a dožiadania občanov pridelené na vybavenie starostom MČ týkajúce sa agendy oddelenia správy bytov a nebytových priestorov
 •  zúčastňujete sa porád vedenia MÚ MČ
 •  zúčastňujete sa ako prizvaná na zasadnutiach MZ MČ Košice-Šaca v zmysle platného rokovacieho poriadku  MZ MČ a verejných zhromaždení organizovaných v MČ
 •  vyhotovujete všetky druhy zmlúv v zmysle platných právnych predpisov na základe pokynov starostu MČ
 •   podávate stanoviská, vyjadrenia k jednotlivým návrhom zmlúv, žiadostiam, sťažnostiam a vediete ich evidenciu
 •  zastupujete MČ Košice-Šaca vo všetkých súdnych sporoch, ktoré vzniknú z plnenia agendy správy bytov a nebytových priestorov 
 •  zúčastňujete sa exekúcií a navrhujete postup vymáhania pohľadávok formou exekučného konania v zmysle zákona č.233/1995 Z.z.Exekučný poriadok
 •  pri výkone svojich činností postupuje v zmysle zákona č.71/1967Zb. o správnom konaní, zákona č.40/1964 Zb. občiansky zákonník, zákon č.99/1963 Zb. občiansky  súdny poriadok , zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, atď.
 •  poskytujete súčinnosť miestnej kontrolórke pri výkone kontrol v zmysle zákona č.369/1990Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zúčastňujete sa školení odsúhlasených starostom MČ Košice-Šaca
 •  poskytuje informácie podľa zákona č.211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 • zabezpečujete povinné zverejňovanie zmlúv v oblasti správy bytov a  nebytových priestorov
 •  plníte ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou miestnej samosprávy
 •  riadite sa pokynmi  prednostu MÚ MČ Košice-Šaca a starostu MČ Košice-Šaca

 

Mgr. ĽUBOMÍRA GREGOVÁ

referent - prevádzkár

tel.: 055-72 608 23, 0911907945

lubomira.gregova@saca.sk

prízemie  č. dverí  3

 

 •  zabezpečujete komplexné bilancovanie dodávok, nákupu a merania spotreby energií (plynu, tepla, el.energie a vody) – kontrolujete ich racionálne využívanie, spolupracujete s dodávateľmi týchto médií, vyhotovujete objednávky, vykonávate odpočty a vediete evidenciu domových a bytových vodomerov, meračov plynu, ÚK a EE
 • komplexne zabezpečujete dodávky ostatných vyúčtovateľných služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov
 • koordinujete a organizujete vykonávanie údržbárskych prác v spravovaných bytoch a v nebytových priestoroch (kúrenárske, vodárske, plynárenské, kanalizačné, elektroinštalačné, stolárske, murárske, zámočnícke, izolatérske a klampiarske, sklenárske, maliarske, zámočnícke), zabezpečujete odstránenie vzniknutých havárií, preberáte ukončené práce a dodávky
 • vykonávate technické prehliadky – domov,  bytov, nebytových priestorov
 • spracovávate podklady k rozúčtovaniu služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov
 • vyhotovujete faktúry za dodávku, nákup a meranie spotreby energie
 • kontrolujete a odsúhlasujete došlé faktúry čo do množstva a kvality vykonaných prác za svoj úsek a vediete ich evidenciu
 • vediete evidenciu žiadostí o výmenu konštrukčných prvkov a zabezpečujete ich výmenu
 • vyhotovujete dohody o zvýšení maximálnej ceny nájmu za úhrady spojené s výmenou konštrukčných prvkov
 • vybavujete pridelenú poštovú agendu
 • protokolárne preberáte byty a nebytové priestory od užívateľov a odovzdávate ich novým užívateľom, spolupracujete s ostatnými referátmi a oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Košice – Šaca
 • asistujete pri vykonávaní exekúcií bytov exekútorom
 • spolupracujete s referátom investičnej činnosti a stavebného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Košice – Šaca pri riešení žiadostí o stavebné úpravy
 • vybavujete žiadosti, sťažnosti, reklamácie užívateľov bytov a nebytových priestorov
 • vykonávate prieskum trhu a vyhotovujete objednávky na práce, súvisiace so správou bytov a nebytových priestorov
 • vykonávate zverejňovanie písomností referátu správy bytov a nebytových priestorov na internetovej stránke MČ
 • ďalšie činnosti podľa pokynov prednostu MÚ MĆa starostu MČ

 

VLADIMÍR VARGA

prevádzkový zamestnanec a údržbár

tel.: 055/7260823

prízemie č. dverí 3

 

 • údržba zariadení v budove MÚ MČ Košice-Šaca, nehnuteľností v majetku a správe MČ Košice-Šaca
 • montovanie a demontovanie svietidiel, kuchynských zariadení, vypínačov, elektrických zásuviek, vypálených žiaroviek a žiariviek, vodovodných batérií, kľučiek, dverí, zámkov, kontrola únikov vody
13. december, piatok
Lucia

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*