Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice

Územné plánovanie a stavebný poriadok 

16.12.2011

IRENA IŽOLOVÁ

referent - územné plánovanie a stavebný poriadok
tel.: 055/7260821
irena.izolova@saca.sk prízemie  č. dverí  7 Pracovná náplň  zamestnanca  
 • spracováva návrh plánu investičných akcií v rámci stavebnej činnosti MČ Košice-Šaca
 • pripravuje podklady pre spracovanie koncepcie regionálneho rozvoja
 • spolupracuje s Mestom Košice vo veciach územného plánovania a príprave územnoplánovacích podkladov
 • zabezpečuje obstarávanie a prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie MČ Košice-Šaca
 • zabezpečuje investičnú činnosť miestneho významu
 • zabezpečuje správu na úseku stavebného poriadku na úrovni mestskej časti
 • zodpovedá za dodržiavnie zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a predpisov a  Výmeru MF SR č. R-1/1996 v investičnej výstavbe MČ, zodpovedá za fakturované výkony  a ceny
 • spracováva záväzné stanoviská k investičnej činnosti na území MČ, k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb a pripravuje  stanoviská  k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov MČ
 • spracováva záväzné stanoviská k ohláseniu stavebných úprav a drobných stavieb v zmysle §98-104 stavebného zákona
 • chráni záujmy a zastupuje MČ ako účastníka územného, stavebného a kolaudačného konania
 • spracováva záväzné stanoviská k prenájmu nebytových priestorov a k odpredaju nehnuteľného majetku mesta Košice na území MČ
 • zabezpečuje podklady pre činnosť komisie výstavby a ŽP  vo funkcii tajomníka komisie
 • zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce pre MČ z informačných zákonov (najmä 211/2000 Z.z.) a vnútorných predpisov a nariadení MČ
 • pripravuje podklady pre rozhodnutia starostu MČ na úseku prístupu k informáciám
 • zabezpečuje agendu na úseku správy nehnuteľností – operát k.ú. Šaca a k.ú. Železiarne
 • vedie evidenciu stavieb, prideľuje, ruší súpisné a orientačné čísla stavieb a pripravuje príslušné potvrdenia k nim, zabezpečuje kontrolu označovania stavieb v teréne
 • vedie zoznam ulíc mestskej časti, k novým návrhom alebo zmenám názvov ulíc zabezpečuje podklady pre odbornú názvoslovnú komisiu mesta Košice
 • podáva informácie občanom v súlade a v rozsahu platnej právnej úpravy
 • zostavuje štatistické údaje podľa požiadaviek starostu, prednostu a Miestneho zastupiteľstva


Stavebný technik mestskej časti 

14.12.2011

PETER KRÁSNOHORSKÝ

referent - investičná činnosť
tel.: 055/7260821, 0903807580
peter.krasnohorsky@saca.sk prízemie č. dverí  7   Pracovná náplň:  
 • zodpovedá za dodržiavanie zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a Výmeru MF SR č. R-1/1996 v investičnej výstavbe MČ. Osobne zodpovedá za fakturované výkony a ceny.
 • vykonáva činnosť stavebného dozoru v zmysle zákona NR SR č. 136/1995 Z.z. v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti
 • rieši podnety a sťažnosti občanov v oblasti odpadov a ochrany proti požiarom v rámci právomocí MČ
 • zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce pre mestskú časť Košice-Šaca z informačných zákonov (najmä 211/2000 Z.z.) a vnútorných predpisov a nariadení mestskej časti
 • pripravuje podklady pre rozhodnutia starostu MČ Košice-Šaca na úseku prístupu k informáciám
 • zabezpečuje tvorbu protipožiarnych opatrení vrátane prípravy podkladov na rozhodovanie na úrovni MČ v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti
 • zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce pre mestskú časť zo zákona o odpadoch
 • organizuje práce na úseku údržby komunikácií, verejnej zelene, verejného osvetlenia na území MČ a odpadových vôd
 • zabezpečuje agendu požiarnej ochrany objektov MČ a BOZP
 • vedie spotrebu a mesačné zúčtovanie PHM u všetkých motorových vozidiel v majetku MČ Košice-Šaca
 • vykonáva činnosť v oblasti verejného obstarávania (príprava podkladov, organizácie a výberu uchádzačov)
   

IVETA HOVANCOVÁ

organizačno-administratívny zamestnanec tel.: 055/7260826, 0903 638 136 iveta.hovancova@saca.sk prízemie č. dverí 2   Pracovná náplň:  
 • spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a ostatnými subjektmi spolupracujúcimi s MČ Košice-Šaca
 • koordinácia možnosti zamestnávania v súlade so zákonom o službách zamestnanosti
 • plnenie povinností z Dohôd uzavretých s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a s inými subjektmi
 • vypracováva zámery a predkladá žiadosti
 • organizuje, koordinuje a kontroluje zamestnancov pre výkon pracovných činností
 • objednáva, preberá a spracováva dokumenty súvisiace s nákupom pracovného náradia potrebného na realizáciu prác
 • predkladá žiadosti o úhradu nákladov spojených s vykonávaním jednotlivých činností
   

Ing. MILAN MURCKO

projektový manažér tel.: 055/7260817, 0911 867 898 milan.murcko@saca.sk poschodie č. dverí 16   Pracovná náplň:  
 • vypracúva stratégiu rozvoja mestskej časti Košice-Šaca vychádzajúc z Programu rozvoja mesta Košice,  Košického samosprávneho kraja, Úradu vlády SR v náväznosti na programovacie obdobie EÚ a  iných dostupných dokumentov,
 • aktívne vyhľadáva výzvy, ktoré je možné využiť pri rozvoji MČ Košice-Šaca,
 • zabezpečuje ich vykonávanie,
 • koordinuje úlohy a vypracúva jednotný program sociálneho, ekonomického a hospodárskeho rozvoja MČ Košice-Šaca a jednotlivé ciele zapracúva ich do Akčných plánov rozvoja MČ Košice-Šaca, ktoré následne predkladá do komisii pri MZ a na MZ, 
 • zabezpečuje prípravu stanovísk a vyjadruje sa k projektom podporujúcim rozvoj MČ Košice-Šaca z hľadiska na ich efektívne využitie v dlhodobom období,
 • zabezpečuje propagačné aktivity MČ Košice-Šaca súvisiace s jej rozvojom - marketing, atď,
 • vypracúva a spolupracuje na programoch a projektoch sociálneho a ekonomického rozvoja mestskej časti – terénna sociálna práca, práca komunitného centra, podpora zamestnávania dlhodobo nezamestnaných cez ÚPSVaR a iné.,
 • sleduje výzvy na predkladanie projektov do štrukturálnych fondov a v spolupráci s úradmi a inštitúciami pripravuje potrebné podklady na vypracovanie projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ,
 • v prípade úspešnosti projektov je oprávnený zvážiť a navrhnúť založenie sociálnych podnikov, občianskych združení resp. iných foriem, ktoré napomôžu rozvíjať vyššie cit.oblasti rozvoja Mestskej časti Košice-Šaca. pričom tieto výstupy predkladá na schválenie do Miestneho zastupiteľstva a príslušných komisii pri MZ,
 • riadi sa pokynmi prednostu a starostu MČ Košice - Šaca.


Katalóg ulíc 

07.12.2011

Časti obce

Šaca, Ľudvíkov Dvor ,Počkaj ,Vstupný areál U. S. Steel  

Ulice

Bočiarska, Borovicová, Budovateľská, Buzinská, Cesta do Hanisky, Dúbravská, Jabloňová, Jarková, Kamenná, Kaštieľna, Ku mlynu, Kvetná, Ľudvíkov Dvor, Lúčna, Maloidanská, Mierová, Mládežnícka, Na záhumní, Námestie oceliarov, Nemessányiho, Pod stavencom, Ranná, Smreková, Šemšianska, Učňovská, Železiarenská, Vstupný areál U. S. Steel (má samostatnú poštu PSČ 044 54)

Strana 1 z 1, zobrazených 3 z 3

<< predchádzajúca | | nasledujúca >>
13. december, piatok
Lucia

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*