Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice

Aktualizácia evidencie psov 

01.02.2018
Výňatok z aktuálnej evidencie psov v MČ Košice – Šaca k 30.01.2018. Prosíme Vás o prekontrolovanie zoznamu a v prípade zistených nezrovnalosti, tieto oznámte MČ.

Štátna účelová dotácia  

20.05.2013
Pozrite prílohu o štátnej účelovej dotácii na rekreačné pobyty a reklamný leták.

MATRIČNÝ ÚRAD A EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA 

13.01.2012
Matričnú agendu vedú a zabezpečujú pracovníčky na základe štátnej skúšky o odbornej spôsobilosti na vedenie matrík v zmysle zákona  č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov s aplikáciou zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku, zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a ďalších zákonov a medzinárodných zmlúv a evidenciu pobytu občanov v zmysle zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Čítaj viac ...

Rodná matrika 

12.01.2012
ZLATICA FABOVÁ Matrikárka Rodná matrika a evidencia obyvateľstva t.č.: 055/7260827,  č. dverí:  9/B
zlatica.fabova@saca.sk
matrikarodna@saca.sk
  RODNÁ  MATRIKA Zápis narodenia dieťaťa do matriky Narodenie dieťaťa sa nahlasuje na príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika zapíše dieťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. Dieťa narodené v platnom manželstve /vybavuje osobne manžel matky/ a predloží:
 • platný občiansky preukaz
 • sobášny list
Dieťa narodené slobodnej matke:
 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením - na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží: platný občiansky preukaz a rodný list
Dieťa narodené rozvedenej matke:
 • platný občiansky preukaz
 • právoplatný rozsudok o rozvode /ak neuplynulo 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode, bližšie informácie podá matričný úrad/
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením - na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží: platný občiansky preukaz a rodný list
Dieťa narodené vdove:
 • platný občiansky preukaz
 • sobášny list
 • úmrtný list zosnulého manžela
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením - na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží: platný občiansky preukaz a rodný list 
Vyhotovenie úradného výpisu z matriky Matričný úrad vyhotovuje na písomnú aj ústnu /osobne/ žiadosť úradný výpis rodného listu osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom rodiny jej rodiny /manžel/ka, rodičia, deti, vnuci, súrodenci/. Poplatok za vydanie úradného výpisu /rodný list/ je 5,00 €
v hotovosti. Úradný výpis, ktorý je vydaný ako prvý /novonarodené dieťa/ sa nespoplatňuje. Lehota na vybavenie: na počkanie Doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení Ten, komu nebolo určené druhé a tretie meno, si môže určiť druhé a tretie meno po dosiahnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je jeho zápis o narodení. Maloletému môže určiť druhé a tretie meno jeho zákonný zástupca. Na určenie druhého a tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení Ten, komu bolo určené druhé a tretie meno, môže požiadať o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení. Maloletému môže zrušiť zápis druhého alebo tretieho mena jeho zákonný zástupca. Na zrušenie druhého alebo tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zmena poradia mien Ten, kto má určených viac mien, môže po nadobudnutí plnoletosti požiadať matričný úrad, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení, o zmenu poradia mien. Za maloletého o zmenu poradia mien môže požiadať jeho zákonný zástupca. Na zmenu poradia mien maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný aj jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zmena poradia mien nie je zmenou mena. Takto zmeniť poradie mien možno len raz. K vybaveniu je potrebné predložiť:
 • platný občiansky preukaz žiadateľa /prípadne rodičov neplnoletej osoby/
 • rodný list
 • žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena
 • písomný súhlas s doplnením druhého a tretieho mena - maloletá osoba staršia ako 15 rokov
 • žiadosť o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena
 • písomný súhlas so zrušením druhého alebo tretieho meno - maloletá osoba staršia ako 15 rokov
 • žiadosť o zmenu poradia mien
 • písomný súhlas so zmenou poradia mien - maloletá osoba staršia ako 15 rokov
Zákonná úprava: § 2a zákona NR SR č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov  § 2b zákona NR SR č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov § 2c zákona NR SR č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov Poplatok: Za nový matričný doklad 5,00 € v hotovosti Lehota na vybavenie: na počkanie Prílohy: Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení pre maloleté dieťa Súhlas s doplnením druhého a tretieho mena /maloleté dieťa staršie ako 15 rokov/ Žiadosť o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena v knihe narodení Žiadosť o zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení pre maloleté dieťa Súhlas so zrušením druhého alebo tretieho mena /maloleté dieťa staršie ako 15 rokov/ Žiadosť o zmenu poradia mien v knihe narodení Žiadosť o zmenu poradia mien v knihe narodení pre maloleté dieťa Súhlas so zmenou poradia mien v knihe narodení /dieťa staršie ako 15 rokov  a mladšie ako 18 rokov/ Úprava cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak Povolenie na zmenu mena nie je potrebné, ak ide o zmenu cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak. Takáto zmena sa v matrike vykonáva na základe písomného vyhlásenia osoby o ktorej meno ide, alebo jej zákonného zástupcu. Na zmenu mena maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. K vybaveniu je potrebné predložiť:
 • platný občiansky preukaz
 • platné občianske preukazy rodičov maloletej osoby
 • rodný list
 • žiadosť o úpravu mena
 • písomný súhlas s úpravou mena - maloletá osoba staršia ako 15 rokov
Zákonná úprava: § 7 ods.1 písm. a) zákona č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov Poplatok: Za nový matričný doklad 5,00 € v hotovosti Lehota na vybavenie: na počkanie Prílohy: Žiadosť o úpravu mena v zmysle § 7 ods.1 písm. a) zákona NR SR č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov Žiadosť o úpravu mena v zmysle § 7 ods.1 písm. a) zákona NR SR č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov pre maloleté dieťa Súhlas o zmenou mena /dieťa staršie ako 15 rokov/

Úmrtná matrika 

23.12.2011
 

OĽGA ŠIRKOVÁ

Matrikárka Úmrtná matrika, osvedčovanie listín a podpisov t.č.: 055/7260820,  č. dverí:  9/C
olga.sirkova@saca.sk
matrikaumrtna@saca.sk   ÚMRTNÁ  MATRIKA Vybavenie dokladov po úmrtí: Tlačivo List o prehliadke mŕtveho vystaví a potvrdí obhliadajúci lekár príslušného zdravotníckeho zariadenia, kde úmrtie nastalo, ktoré osoba, ktorá vybavuje pohreb, prinesie v 3-4 vyhotoveniach spolu s Občianskym preukazom nebohého. Vybavovateľ pohrebu si prinesie so sebou aj svoj Občiansky preukaz, na základe ktorého mu vystavíme všetky potrebné doklady na vybavenie pohrebu, ako i vykonáme potrebné administratívne úkony týkajúce sa nebohého.       V prípade, ak ide o štátneho občana cudzieho štátu, spolu s dokladmi od lekára  je potrebné priniesť i pas, prípadne povolenie k pobytu pre cudzinca, ak ide o dieťa  do 15 rokov, rodný list a OP zákonného zástupcu.      Ak vybavujeme úmrtný list a príslušné doklady pre osobu bez dokladu totožnosti, treba vybaviť doklad o strate OP.               Po vystavení dokladov odovzdáme osobe, ktorá vybavuje pohreb, originál úmrtného listu bez poplatku, doklad pre Úrad práce a sociálnych vecí na uplatnenie príspevku na pohreb a doklad potrebný na pochovanie. V prípade, že pozostalí si požiadajú o vystavenie ďalších Úmrtných listov, každý jeden z nich je spoplatnený správnym poplatkom 5,00 eur.   Vystavenie Úmrtného listu so starším dátumom úmrtia Úmrtný list vystavíme iba príbuznej osobe nebohého / manžel, manželka, syn, dcéra, rodič, brat, sestra...  Pri žiadosti o vystavenie staršieho úmrtného listu je potrebné na matričnom úrade uviesť presné meno, dátum narodenia, miesto a dátum úmrtia. Správny poplatok je 5,00 eur.   Vystavenie Úmrtného listu a všetkých potrebných dokladov na vybavenie pohrebu je možné vybaviť výhradne na Matričnom úrade, na území ktorého nastalo úmrtie.

Evidencia psov 

06.12.2011
Podľa zákona č. 282/2002 Z.z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov:

Čítaj viac ...

Rybárske lístky 

06.12.2011
Mestská časť Košice – Šaca podľa §10  zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov vydáva rybárske lístky v kancelárii číslo dverí  18, na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony (po predložení OP, v prípade dieťaťa  do 15 r. – OP jeho zákonného zástupcu).

Čítaj viac ...

Evidencia samostatne hospodariacich roľníkov 

06.12.2011
Informácia ŠÚ SR – Krajská správa v Košiciach , č.j. 1805-0061/03 zo dňa 17.1.2003 o prideľovaní IČO pre samostatne hospodáriaceho roľníka:

Čítaj viac ...

 

01.12.2011
ZLATICA FABOVÁ Matrikárka Rodná matrika a evidencia obyvateľstva t.č.: 055/7260827,  č. dverí:  9/B
zlatica.fabova@saca.sk
matrikarodna@saca.sk   Evidencia obyvateľstva Hlásenie trvalého pobytu a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č.253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006. Evidencia obyvateľstva vykonáva a vedie:
 • evidenciu trvalého a prechodného pobytu občanov so štátnym občianstvom Slovenskej republiky na území mestskej časti
 • priebežnú aktualizáciu všetkých zmien týkajúcich sa občanov mestskej časti /zmeny trvalých a prechodných pobytov, zrušenie trvalého a prechodného pobytu, zmeny stavu, priezviska, prihlásenie do evidencie novonarodených detí, vyradenie z evidencie občanov z dôvodu úmrtia alebo odsťahovania, zaznamenanie zmeny v súvislosti s udelením štátneho občianstva SR a prepustením zo štátneho zväzku SR/ informácie o mieste pobytu občanov
 • vydávanie dokladov na vybavenie občianskeho  preukazu a jeho zmenu
 • vydávania potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie občanov
 • pripravuje podklady k voľbám a k sčítaniu obyvateľstva, domov a bytov.
Hlásenie trvalého pobytu občana Občan hlási v rozsahu ustanovenom zákonom č.253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu mestskej časti . Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste. Občan je povinný predložiť:
 • platný občiansky preukaz /v prípade jeho straty alebo odcudzenia je povinný predložiť potvrdenie o občianskom preukaze vydané Okresným riaditeľstvom PZ/
 • ak ide o hlásenie trvalého pobytu dieťaťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti
 • súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov s osvedčeným podpisom v prípade hlásenia trvalého pobytu do budovy, ktorej nie je vlastníkom /vlastník alebo spoluvlastníci môžu súhlas k prihláseniu trvalého pobytu podpísať občanovi aj pred pracovníkom ohlasovne/, súhlas sa nevyžaduje v prípade, ak ide o prihlásenie jedného zo spoluvlastníkov alebo ak sa prihlasuje manžel alebo nezaopatrené dieťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu alebo ak ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu
Hlásenie prechodného pobytu občana Prechodný pobyt občan hlási v prípade, že sa zdržiava mimo svojho trvalého pobytu dlhšie ako 90 dní, tento pobyt hlási i občan trvalo žijúci v zahraničí a pobyt na území SR mu bude trvať dlhšie ako 90 dní. Prepokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Občan pri hlásení prechodného pobytu predkladá všetky doklady ako v prípade hlásenia trvalého pobytu. V prípade hlásenie prechodného pobytu u občana žijúceho v zahraničí predkladá prihlasovaný občan platný cestovný doklad SR. Tlačivá potrebné k hláseniu pobytu sa nevypisujú. Prihlasovanie sa vykonáva prostredníctvom APV "Hlásenie a evidencia pobytu občanov" v rámci informačného systému registra MV SR. Zrušenie trvalého pobytu občanovi Vlastník alebo spoluvlastníci môžu podať ohlasovni návrh na zrušenie trvalého pobytu občanom, ktorí sú prihlásení v jeho nehnuteľnosti. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi /manželke/ a nezaopatrenému dieťaťu. V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva. Nájomca môže podať návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi v prípade súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva prihlásenému občanovi. V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a súdne rozhodnutie.

Sobášna matrika 

28.11.2011
  Mgr. ĽUDMILA SEMANIKOVÁ Matrikárka Sobášna matrika, osvedčovanie listín a podpisov t.č.:  055/7260828 č. dverí: 9/A ludmila.semanikova@saca.sk matrikasobasna@saca.sk   SOBÁŠNA  MATRIKA                  
 • prijíma doklady na uzavretie manželstva občianskou aj cirkevnou formou a pripravuje vykonania obradov uzavretia manželstva občianskou formou
 • vedie matričné knihy a vydáva výpisy z nich, občanov, ktorý sa sobášili v Matričnom obvode Košice-Šaca civilne aj cirkevne - sobášne listy od roku 1895 – 1925,  od 1956 až po súčasnosť, Košice-Poľov do roku 2008

  Čítaj viac ...

Strana 1 z 2, zobrazených 10 z 13

<< predchádzajúca | 1 | 2 |
13. december, piatok
Lucia

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*