Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice
Nachádzate sa v:  Mestská časť » Miestny kontrolór

Miestny kontrolór 

27.11.2011

ING. LUCIA IĽAŠČÍKOVÁ, PhD.

  Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra obce a rozsah jeho kontrolnej činnosti ustanovuje zákon  SNR č.369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Úlohy hlavného kontrolóra sú ustanovené v § 18f Zákona o obecnom zriadení  (369/1990).   Kontakt na miestneho kontrolóra t.č.: 055/7260826
kontrolor@saca.sk lucia.ilascikova@saca.sk prízemie č. dverí 1

Strana 1 z 1, zobrazených 1 z 1

<< predchádzajúca | | nasledujúca >>
22. november, piatok
Cecília

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Trenujeme
*