Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice
Nachádzate sa v:  Miestny úrad

Odelenie finančné a evidencie majetku  

22.12.2011
       Činnosť oddelenia je zameraná na nasledovné oblasti: - rozpočet - dotácie z rozpočtu mestskej časti - účtovníctvo - evidencia a úhrada došlých a vyšlých faktúr - mzdová agenda - majetok mestskej časti - civilná ochrana a krízový manažment   Uvedené agendy zabezpečujú samostatní odborní referenti a vedúci oddelenia.    

Ing. ZUZANA PAPCÚNOVÁ

vedúca OFaEM tel.: 055/72 608 13 e-mail: zuzana.papcunova@saca.sk 1. posch. č. dverí  14  
 • zabezpečujete zostavenie návrhu programového rozpočtu MČ vrátane jeho programovej štruktúry, zostavujete  viacročný programový rozpočet,
 •  priebežne a systematicky kontrolujete výstupy z účtovníctva v oblasti príjmov a výdavkov rozpočtu,
 • zabezpečujete spracovanie a predkladanie rozpočtových opatrení počas rozpočtového roka,
 • vypracovávate štvrťročné prehľady, monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu MČ,
 • spracúvate záverečný účet MČ s návrhom na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia MČ,
 • zabezpečuje proces výkonu overovania účtovnej závierky audítorom,
 • spracovávate Konsolidovanú výročnú správu MČ Košice – Šaca,
 • zabezpečujete úlohy vyplývajúce zo zákona č.211/2000Z.z. a vnútorných predpisov a nariadení MČ, pripravujete podklady pre rozhodnutia starostu MČ na úseku prístupu k informáciám,
 • poskytujete metodickú pomoc pri zostavovaní rozpočtu a čerpaní rozpočtových položiek,
 • spolupracujete s jednotlivými referátmi Magistrátu mesta Košice,
 • koordinujete a kontrolujete činnosť samostatných odborných referátov na oddelení finančnom a evidencie majetku MÚ MČ Košice - Šaca – v rámci schváleného organizačného poriadku a Organizačnej schémy Mestskej časti Košice - Šaca a vydávate pokyny na plnenie pridelených úloh samostatným odborným referentom,
 • pri zabezpečovaní úloh a riadení oddelenia finančného a správy majetku postupujete v zmysle platných právnych predpisov SR najmä zákona.č.523/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č.583/2004Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a i,.
 • pripravujete podklady a materiály na rokovanie miestneho zastupiteľstva
 • zabezpečujete aktualizáciu obehu účtovných dokladov,
 • zabezpečujete hospodárenie s finančnými fondmi, spolupracujete s peňažnými ústavmi pri otváraní účtov, uzatváraní zmlúv o terminovaných vkladoch,
 • zabezpečujete správu všetkých účtov v peňažných ústavoch, zabezpečujete platobný styk s peňažnými ústavmi,
 • zabezpečujete vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov MČ Košice – Šaca,
 • podieľate sa na vypracovaní súhrnnej správy o vykonaní inventarizácie MČ,
 • štvrťročne spracovávate a predkladáte výkaz škôl – Materská škola, školská jedáleň pri MŠ,
 • riadite sa pokynmi prednostu a starostu MČ Košice - Šaca.
   

Ing. JARMILA TUROKOVÁ

referent pre účtovníctvo tel.: 055/72 608 14 e-mail: jarmila.turokova@saca.sk 1. posch. č. dverí  13  
 • zabezpečujete komplexné vedenie účtovníctva MČ v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zodpovedáte za jednotné a správne uplatňovanie právnych noriem v ekonomickej a účtovníckej oblasti,
 • zabezpečujete komplexné zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov podľa príslušných dokladov s dodržiavaním platnej rozpočtovej klasifikácie,
 • zabezpečujete a zodpovedáte za tvorbu a aktualizáciu účtovného rozvrhu,
 • zabezpečujete aktualizáciu obehu účtovných dokladov,
 • zabezpečujete správu všetkých účtov v peňažných ústavoch, zabezpečujete platobný styk s peňažnými ústavmi,
 • realizujete úhradu všetkých záväzkov MČ Košice – Šaca,
 • zabezpečujete splátky úverov a úrokov z úverov a poskytujete podklady v zmysle úverových zmlúv,
 • vyhotovujete kvartálne účtovné a finančné výkazy a predkladáte ich prostredníctvom centrálneho informačného rozpočtového systému RIS SAM,
 • vyhotovujete ročnú individuálnu účtovnú závierku MČ,
 •  vyhotovujete konsolidovanú účtovnú závierku MČ podľa § 22a Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za ňou zriadené rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a dcérske účtovné jednotky na základe ich individuálnych účtovných závierok,
 • spracovávate daňové priznanie k dani z príjmov za MČ,
 • podieľate sa na vypracovaní súhrnnej správy o vykonaní inventarizácie MČ,
 • spracovávate Konsolidovanú výročnú správu MČ Košice – Šaca,
 • zabezpečujete úlohy vyplývajúce zo zákona č.211/2000Z.z. a vnútorných predpisov a nariadení MČ, pripravujete podklady pre rozhodnutia starostu MČ na úseku prístupu k informáciám,
 • riadite sa pokynmi vedúcej oddelenia finančnéhoa evidencie majetku, prednostu MÚ a starostu MČ Košice - Šaca.

 

Ing. Bc. MARTIN JAKUBOVSKÝ

referent - fakturant, CO tel.: 055/72 608 14 e-mail: martin.jakubovsky@saca.sk 1. posch.  č. dverí  13  
 • zabezpečujete agendu civilnej ochrany obyvateľstva v súlade zo zákonom č.42/1994Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
 •  v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy civilnej ochrany spracovávate a priebežne upresňujete dokumentáciu civilnej ochrany za územie MČ Košice-Šaca v rozsahu podľa §68 Štatútu mesta Košice
 • zodpovedáte za realizáciu a zabezpečovanie úloh hlásnej a informačnej služby civilnej ochrany so zameraním na včasné informovanie a varovanie obyvateľov mestskej časti
 • zabezpečujete agendu krízového štábu MČ       zabezpečujete výber vhodných ochranných stavieb použiteľných na verejné úkryty a údržbu vybraných stavieb
 • zabezpečujete a zodpovedáte za prednostné spojenia pre vyrozumenie orgánov a organizácií na území MČ v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, telekomunikáciami a orgánmi civilnej ochrany mesta      zodpovedáte za zabezpečenie systému vyrozumenia a varovania orgánov a organizácií v pôsobnosti samosprávy a obyvateľov svojho územia ohrozených účinkami mimoriadnej udalosti
 • odovzdávate menný zoznam občanov-mužov v spolupráci s evidenciou obyvateľstva MÚ MČ, ktorí majú trvalý pobyt v MČ Košice-Šaca a v nasledujúcom roku dovŕšia 18 rokov veku Okresnému úradu Košice - príslušnému odboru
 • na základe poverenia starostu MČ sa zúčastňujete odvodu brancov z MČ
 •  navrhujete vytvorenie a zloženie jednotiek civilnej ochrany, zodpovedáte za ich materiálne zabezpečenie a vyškolenie
 •  zodpovedáte za prípravu členov štábu CO, krízového štábu, evakuačnej komisie, členov evakuačných stredísk  a členov ďalších orgánov vytvorených MČ pre plnenie úloh civilnej ochrany obyvateľstva
 • zúčastňujete sa zasadnutí protipovodňovej komisie obvodu a koordinujete plnenie ňou uložených opatrení
 • likvidujete cestovné príkazyzabezpečujete hotovostný styk s peňažnými ústavmi
 • zabezpečujete hotovostný styk s peňažnými ústavmi
 • pripravujete, zabezpečujete priebeh a obsluhu hlasovacieho zariadenia H.E.R. system verzia 1.4./WIN na miestnych zastupiteľstvách Mestskej časti Košice
 • spracovávate záznamy z priebehov miestnych zastupiteľstiev Mestskej časti Košice-Šaca a odovzdávate ich k archivácii k príslušným  zápisniciam asistentke starostu MÚ MČ Košice-Šaca
 • evidujete došlé faktúry, platobné príkazy, splátkové kalendáre
 • spracovávate a evidujete vyšlé faktúry
 • úhradzate faktúry, platobné príkazy, splátkové kalendáre
 • sledujete termíny splatnosti faktúr a platieb v zmysle platných zmlúv
 • sledujete vznik pohľadávok, pripravujete podklady na ich vymáhanie, vykonávate inventarizáciu pohľadávok, podávate pripravené podklady k vymáhaniu pohľadávok na príslušný orgán, ktorý realizuje ich vymáhanie-exekútor
 • evidujete a sledujete žiadostí o dotácie z rozpočtu MČ Košice-Šaca v zmysle platného VZN MČ Košice-Šaca, vypracovávate zmluvy na ich poskytnutie, kontrolujete čerpanie poskytnutých dotácii a kontrolujete ich zúčtovanie
 •   riadite sa pokynmi vedúcej oddelenia, prednostu MÚ MČ a starostu MČ Košice-Šaca
   

Mgr. MARCELA MALÍKOVÁ

referent - správa bytov a nebytových priestorov, pokladník tel.: 055-72 608 23, 0910 696 027 marcela.malikova@saca.sk prízemie  č. dverí  3  
 • zodpovedáte za úplnosť a správnosť vyhotovených výpočtových listov v Mestskej časti Košice-Šaca
 • mesačne vykonávate predpis za nájomné a služby spojené s užívaním bytov a  nebytových priestorov
 • vediete pokladničnú agendu a zodpovedáte za pokladničnú hotovosť MČ
 • zabezpečujete výplatu miezd v hotovosti
 • za svoj úsek spracovávate a evidujete vyšlé faktúry
 • vyhotovujete mesačné uzávierky predpisov a úhrad za užívanie bytov a nebytových priestorov
 • sledujete vznik pohľadávok z titulu oneskorených úhrad a zabezpečujete ich likvidáciu – navrhujete spôsob likvidácie a prípadnú penalizáciu, zodpovedáte
 • v prípade vymáhania pohľadávok súdnou cestou – vyhotovujete potrebné písomné podklady /evidenčné listy, výpočet poplatkov z omeškania/k vymáhaniu pre referenta pre právnu agendu správy bytov a  nebytových priestorov
 •  evidujete všetky zmeny týkajúce sa bytov a  nebytových priestorov
 •  vyhotovujete rozbory pohľadávok oddelenia správy bytov a  nebytových priestorov
 • zabezpečuje evidenciu voľných bytov a  nebytových priestorov
 • vykonávate vyúčtovanie nákladov za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov pre jednotlivých užívateľov a zodpovedáte za ich správnosť v spolupráci s prevádzkarkou
 • zabezpečujete včasnú fakturáciu služieb a zodpovedáte za evidenciu týchto pohľadávok
 • zabezpečujete finančné operácie cez pokladňu MČ a plne zodpovedáte za dodržiavanie finančnej disciplíny, vediete pokladničnú knihu, vyhotovujete príjmové a výdavkové doklady
 • zabezpečujete potrebnú korešpondenciu a vybavujete pridelenú poštu
 • ďalšie činnosti podľa pokynov prednostu MÚ MĆ a starostu MČ.


Referát správy bytov a nebytových priestorov 

22.12.2011

JUDr. IRENA DUBÍKOVÁ

referent pre právnu agendu bytov a nebytových priestorov tel.: 055-72 608 19, 0903907945 bytove@saca.sk irena.dubikova@saca.sk prízemie  č. dverí  3  
 •  vyhotovujete odborné podklady pre Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Šaca
 •  vyhotovujete zmluvy o nájme všetkých spravovaných bytov a nebytových priestorov v MČ Košice-Šaca
 •  pripravujete podklady a odborné vyjadrenia pre starostu MČ Košice-Šaca v oblasti správy bytov a nebytových priestorov
 •  pripravujete odborné informatívne články do mesačníka ,,Šačanské novinečky“
 •  pripravujete návrhy nových znení VZN v oblasti správy bytov a  nebytových priestorov
 •  vybavujete žiadosti a dožiadania občanov pridelené na vybavenie starostom MČ týkajúce sa agendy oddelenia správy bytov a nebytových priestorov
 •  zúčastňujete sa porád vedenia MÚ MČ
 •  zúčastňujete sa ako prizvaná na zasadnutiach MZ MČ Košice-Šaca v zmysle platného rokovacieho poriadku  MZ MČ a verejných zhromaždení organizovaných v MČ
 •  vyhotovujete všetky druhy zmlúv v zmysle platných právnych predpisov na základe pokynov starostu MČ
 •   podávate stanoviská, vyjadrenia k jednotlivým návrhom zmlúv, žiadostiam, sťažnostiam a vediete ich evidenciu
 •  zastupujete MČ Košice-Šaca vo všetkých súdnych sporoch, ktoré vzniknú z plnenia agendy správy bytov a nebytových priestorov 
 •  zúčastňujete sa exekúcií a navrhujete postup vymáhania pohľadávok formou exekučného konania v zmysle zákona č.233/1995 Z.z.Exekučný poriadok
 •  pri výkone svojich činností postupuje v zmysle zákona č.71/1967Zb. o správnom konaní, zákona č.40/1964 Zb. občiansky zákonník, zákon č.99/1963 Zb. občiansky  súdny poriadok , zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, atď.
 •  poskytujete súčinnosť miestnej kontrolórke pri výkone kontrol v zmysle zákona č.369/1990Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zúčastňujete sa školení odsúhlasených starostom MČ Košice-Šaca
 •  poskytuje informácie podľa zákona č.211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 • zabezpečujete povinné zverejňovanie zmlúv v oblasti správy bytov a  nebytových priestorov
 •  plníte ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou miestnej samosprávy
 •  riadite sa pokynmi  prednostu MÚ MČ Košice-Šaca a starostu MČ Košice-Šaca

 

Mgr. ĽUBOMÍRA GREGOVÁ

referent - prevádzkár tel.: 055-72 608 23, 0911907945 lubomira.gregova@saca.sk prízemie  č. dverí  3  
 •  zabezpečujete komplexné bilancovanie dodávok, nákupu a merania spotreby energií (plynu, tepla, el.energie a vody) – kontrolujete ich racionálne využívanie, spolupracujete s dodávateľmi týchto médií, vyhotovujete objednávky, vykonávate odpočty a vediete evidenciu domových a bytových vodomerov, meračov plynu, ÚK a EE
 • komplexne zabezpečujete dodávky ostatných vyúčtovateľných služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov
 • koordinujete a organizujete vykonávanie údržbárskych prác v spravovaných bytoch a v nebytových priestoroch (kúrenárske, vodárske, plynárenské, kanalizačné, elektroinštalačné, stolárske, murárske, zámočnícke, izolatérske a klampiarske, sklenárske, maliarske, zámočnícke), zabezpečujete odstránenie vzniknutých havárií, preberáte ukončené práce a dodávky
 • vykonávate technické prehliadky – domov,  bytov, nebytových priestorov
 • spracovávate podklady k rozúčtovaniu služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov
 • vyhotovujete faktúry za dodávku, nákup a meranie spotreby energie
 • kontrolujete a odsúhlasujete došlé faktúry čo do množstva a kvality vykonaných prác za svoj úsek a vediete ich evidenciu
 • vediete evidenciu žiadostí o výmenu konštrukčných prvkov a zabezpečujete ich výmenu
 • vyhotovujete dohody o zvýšení maximálnej ceny nájmu za úhrady spojené s výmenou konštrukčných prvkov
 • vybavujete pridelenú poštovú agendu
 • protokolárne preberáte byty a nebytové priestory od užívateľov a odovzdávate ich novým užívateľom, spolupracujete s ostatnými referátmi a oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Košice – Šaca
 • asistujete pri vykonávaní exekúcií bytov exekútorom
 • spolupracujete s referátom investičnej činnosti a stavebného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Košice – Šaca pri riešení žiadostí o stavebné úpravy
 • vybavujete žiadosti, sťažnosti, reklamácie užívateľov bytov a nebytových priestorov
 • vykonávate prieskum trhu a vyhotovujete objednávky na práce, súvisiace so správou bytov a nebytových priestorov
 • vykonávate zverejňovanie písomností referátu správy bytov a nebytových priestorov na internetovej stránke MČ
 • ďalšie činnosti podľa pokynov prednostu MÚ MĆa starostu MČ
 

VLADIMÍR VARGA

prevádzkový zamestnanec a údržbár tel.: 055/7260823 prízemie č. dverí 3  
 • údržba zariadení v budove MÚ MČ Košice-Šaca, nehnuteľností v majetku a správe MČ Košice-Šaca
 • montovanie a demontovanie svietidiel, kuchynských zariadení, vypínačov, elektrických zásuviek, vypálených žiaroviek a žiariviek, vodovodných batérií, kľučiek, dverí, zámkov, kontrola únikov vody


Územné plánovanie a stavebný poriadok 

16.12.2011

IRENA IŽOLOVÁ

referent - územné plánovanie a stavebný poriadok
tel.: 055/7260821
irena.izolova@saca.sk prízemie  č. dverí  7 Pracovná náplň  zamestnanca  
 • spracováva návrh plánu investičných akcií v rámci stavebnej činnosti MČ Košice-Šaca
 • pripravuje podklady pre spracovanie koncepcie regionálneho rozvoja
 • spolupracuje s Mestom Košice vo veciach územného plánovania a príprave územnoplánovacích podkladov
 • zabezpečuje obstarávanie a prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie MČ Košice-Šaca
 • zabezpečuje investičnú činnosť miestneho významu
 • zabezpečuje správu na úseku stavebného poriadku na úrovni mestskej časti
 • zodpovedá za dodržiavnie zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a predpisov a  Výmeru MF SR č. R-1/1996 v investičnej výstavbe MČ, zodpovedá za fakturované výkony  a ceny
 • spracováva záväzné stanoviská k investičnej činnosti na území MČ, k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb a pripravuje  stanoviská  k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov MČ
 • spracováva záväzné stanoviská k ohláseniu stavebných úprav a drobných stavieb v zmysle §98-104 stavebného zákona
 • chráni záujmy a zastupuje MČ ako účastníka územného, stavebného a kolaudačného konania
 • spracováva záväzné stanoviská k prenájmu nebytových priestorov a k odpredaju nehnuteľného majetku mesta Košice na území MČ
 • zabezpečuje podklady pre činnosť komisie výstavby a ŽP  vo funkcii tajomníka komisie
 • zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce pre MČ z informačných zákonov (najmä 211/2000 Z.z.) a vnútorných predpisov a nariadení MČ
 • pripravuje podklady pre rozhodnutia starostu MČ na úseku prístupu k informáciám
 • zabezpečuje agendu na úseku správy nehnuteľností – operát k.ú. Šaca a k.ú. Železiarne
 • vedie evidenciu stavieb, prideľuje, ruší súpisné a orientačné čísla stavieb a pripravuje príslušné potvrdenia k nim, zabezpečuje kontrolu označovania stavieb v teréne
 • vedie zoznam ulíc mestskej časti, k novým návrhom alebo zmenám názvov ulíc zabezpečuje podklady pre odbornú názvoslovnú komisiu mesta Košice
 • podáva informácie občanom v súlade a v rozsahu platnej právnej úpravy
 • zostavuje štatistické údaje podľa požiadaviek starostu, prednostu a Miestneho zastupiteľstva


Stavebný technik mestskej časti 

14.12.2011

PETER KRÁSNOHORSKÝ

referent - investičná činnosť
tel.: 055/7260821, 0903807580
peter.krasnohorsky@saca.sk prízemie č. dverí  7   Pracovná náplň:  
 • zodpovedá za dodržiavanie zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a Výmeru MF SR č. R-1/1996 v investičnej výstavbe MČ. Osobne zodpovedá za fakturované výkony a ceny.
 • vykonáva činnosť stavebného dozoru v zmysle zákona NR SR č. 136/1995 Z.z. v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti
 • rieši podnety a sťažnosti občanov v oblasti odpadov a ochrany proti požiarom v rámci právomocí MČ
 • zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce pre mestskú časť Košice-Šaca z informačných zákonov (najmä 211/2000 Z.z.) a vnútorných predpisov a nariadení mestskej časti
 • pripravuje podklady pre rozhodnutia starostu MČ Košice-Šaca na úseku prístupu k informáciám
 • zabezpečuje tvorbu protipožiarnych opatrení vrátane prípravy podkladov na rozhodovanie na úrovni MČ v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti
 • zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce pre mestskú časť zo zákona o odpadoch
 • organizuje práce na úseku údržby komunikácií, verejnej zelene, verejného osvetlenia na území MČ a odpadových vôd
 • zabezpečuje agendu požiarnej ochrany objektov MČ a BOZP
 • vedie spotrebu a mesačné zúčtovanie PHM u všetkých motorových vozidiel v majetku MČ Košice-Šaca
 • vykonáva činnosť v oblasti verejného obstarávania (príprava podkladov, organizácie a výberu uchádzačov)
   

IVETA HOVANCOVÁ

organizačno-administratívny zamestnanec tel.: 055/7260826, 0903 638 136 iveta.hovancova@saca.sk prízemie č. dverí 2   Pracovná náplň:  
 • spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a ostatnými subjektmi spolupracujúcimi s MČ Košice-Šaca
 • koordinácia možnosti zamestnávania v súlade so zákonom o službách zamestnanosti
 • plnenie povinností z Dohôd uzavretých s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a s inými subjektmi
 • vypracováva zámery a predkladá žiadosti
 • organizuje, koordinuje a kontroluje zamestnancov pre výkon pracovných činností
 • objednáva, preberá a spracováva dokumenty súvisiace s nákupom pracovného náradia potrebného na realizáciu prác
 • predkladá žiadosti o úhradu nákladov spojených s vykonávaním jednotlivých činností
   

Ing. MILAN MURCKO

projektový manažér tel.: 055/7260817, 0911 867 898 milan.murcko@saca.sk poschodie č. dverí 16   Pracovná náplň:  
 • vypracúva stratégiu rozvoja mestskej časti Košice-Šaca vychádzajúc z Programu rozvoja mesta Košice,  Košického samosprávneho kraja, Úradu vlády SR v náväznosti na programovacie obdobie EÚ a  iných dostupných dokumentov,
 • aktívne vyhľadáva výzvy, ktoré je možné využiť pri rozvoji MČ Košice-Šaca,
 • zabezpečuje ich vykonávanie,
 • koordinuje úlohy a vypracúva jednotný program sociálneho, ekonomického a hospodárskeho rozvoja MČ Košice-Šaca a jednotlivé ciele zapracúva ich do Akčných plánov rozvoja MČ Košice-Šaca, ktoré následne predkladá do komisii pri MZ a na MZ, 
 • zabezpečuje prípravu stanovísk a vyjadruje sa k projektom podporujúcim rozvoj MČ Košice-Šaca z hľadiska na ich efektívne využitie v dlhodobom období,
 • zabezpečuje propagačné aktivity MČ Košice-Šaca súvisiace s jej rozvojom - marketing, atď,
 • vypracúva a spolupracuje na programoch a projektoch sociálneho a ekonomického rozvoja mestskej časti – terénna sociálna práca, práca komunitného centra, podpora zamestnávania dlhodobo nezamestnaných cez ÚPSVaR a iné.,
 • sleduje výzvy na predkladanie projektov do štrukturálnych fondov a v spolupráci s úradmi a inštitúciami pripravuje potrebné podklady na vypracovanie projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ,
 • v prípade úspešnosti projektov je oprávnený zvážiť a navrhnúť založenie sociálnych podnikov, občianskych združení resp. iných foriem, ktoré napomôžu rozvíjať vyššie cit.oblasti rozvoja Mestskej časti Košice-Šaca. pričom tieto výstupy predkladá na schválenie do Miestneho zastupiteľstva a príslušných komisii pri MZ,
 • riadi sa pokynmi prednostu a starostu MČ Košice - Šaca.


Katalóg ulíc 

07.12.2011

Časti obce

Šaca, Ľudvíkov Dvor ,Počkaj ,Vstupný areál U. S. Steel  

Ulice

Bočiarska, Borovicová, Budovateľská, Buzinská, Cesta do Hanisky, Dúbravská, Jabloňová, Jarková, Kamenná, Kaštieľna, Ku mlynu, Kvetná, Ľudvíkov Dvor, Lúčna, Maloidanská, Mierová, Mládežnícka, Na záhumní, Námestie oceliarov, Nemessányiho, Pod stavencom, Ranná, Smreková, Šemšianska, Učňovská, Železiarenská, Vstupný areál U. S. Steel (má samostatnú poštu PSČ 044 54)

Evidencia psov 

06.12.2011
Podľa zákona č. 282/2002 Z.z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov:

Čítaj viac ...

Rybárske lístky 

06.12.2011
Mestská časť Košice – Šaca podľa §10  zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov vydáva rybárske lístky v kancelárii číslo dverí  18, na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony (po predložení OP, v prípade dieťaťa  do 15 r. – OP jeho zákonného zástupcu).

Čítaj viac ...

Evidencia samostatne hospodariacich roľníkov 

06.12.2011
Informácia ŠÚ SR – Krajská správa v Košiciach , č.j. 1805-0061/03 zo dňa 17.1.2003 o prideľovaní IČO pre samostatne hospodáriaceho roľníka:

Čítaj viac ...

Strana 13 z 14, zobrazených 10 z 138

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6. december, piatok
Mikuláš

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*